top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: HET KAPPERSHUIS

HET KAPPERSHUIS

Oudenaardsesteenweg 291

8500 Kortrijk

België

Telefoonnummer:  0478 62 45 28

E-mail: lisa.bol@hotmail.com

IBAN: 

BTW: 

Artikel 2: Algemeen

Onze algemene voorwaarden zijn van kracht voor het volledige aanbod van de webshop Het Kappershuis. Men gaat akkoord met alle voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. Het Kappershuis behoudt zich het recht voor zijn leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

Artikel 3: Overeenkomst

Indien een bestelling op haalbaarheid positief wordt beoordeeld is er sprake van een overeenkomst tussen Het Kappershuis en de klant. Het Kappershuis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 4: Gegevensbeheer

Bij het plaatsen van een bestelling is het mogelijk dat de gegevens van de koper worden opgenomen in het klantenbestand van Het Kappershuis. Echter worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden en respecteert Het Kappershuis de privacy van zijn klanten. Bijgevolg streeft Het Kappershuis vertrouwelijke behandeling hiervan na. Hiermee wordt gehouden aan de wet persoonsregistraties.  

Artikel 5: Prijzen

De prijzen op de website of andere kanalen (social media), vermeld door Het Kappershuis zijn uitgedrukt in EUR en inclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten, hiervoor kan Het Kappershuis bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld. Het Kappershuis behoud zich het recht om prijzen te verhogen indien de fabrikant tussentijdse prijsverhoging instelt of wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Aankopen die gekocht werden met korting kunnen niet worden geretourneerd. Indien deze teruggestuurd worden deze niet terugbetaald. 

 

Artikel 6: Levering

 

De termijn vermeld op de site is een indicatie. Rekening houdende met de wet koop op afstand, worden bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitgevoerd. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De koper ontvangt binnen de maand na bestelling bericht van Het Kappershuis indien een bepaald item niet kan worden geleverd en kan dan de aankoop annuleren zonder bijkomende kosten. De aankoop wordt steeds geleverd op het adres dat wordt doorgegeven door de koper. Bijgevolg voldoet Het Kappershuis aan de leveringsplicht zodra de aankoop wordt aangeboden. 

Artikel 7: Herroepingsrecht

Volgens de wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW) behoud de koper zich het recht om de aankoop te retourneren. Dit dient te gebeuren binnen een periode van 14 werkdagen. Deze termijn vat aan op het ogenblik van aflevering, indien de koper binnen deze termijn de aankoop niet heeft teruggestuurd kan men afstand meer doen van de aankoop. Dit dient ook te worden meegedeeld aan Het Kappershuis. De koper dient in dit geval te kunnen aantonen dat de bestelling op tijd werd teruggestuurd. Hierbij is het noodzakelijk dat de aankoop in originele staat is en volledig. Indien dit niet het geval is vervalt de recht van de koper m.b.t. terugzending. De kosten verbonden aan het retourneren zijn voor rekening van de koper. Het aankoopbedrag wordt, in geval de procedure correct verloopt, binnen de 14 dagen terugbetaald aan de consument. Het herroepingsrecht is evenwel niet van toepassing voor alle producten bijvoorbeeld producten of items i.v.m. hygiëne. Deze opsomming is niet-limitatief. 

Bij de levering zit een factuur met de bestelde artikelen en de gegevens van de klant. Indien de koper wenst te retourneren dient u contact op te nemen met Het Kappershuis. Het Kappershuis is wettelijk verplicht om uiterlijk 30 dagen na het melden en ontvangen van de retour een terugbetaling te doen via hetzelfde betaalmiddel als wat de klant gebruikte.

De retourkosten zijn ten laste van de koper. Het Kappershuis adviseert zijn klanten de Track&Trace steeds goed te bewaren tot de tijd dat de order is verwerkt. 

Het retouradres is: 

Het Kappershuis

Oudenaardsesteenweg 291

8500 Kortrijk

Artikel 8: Garantie

De koper is verplicht om de bestelling na het ontvangen hiervan onmiddellijk te controleren zodat eventuele gebreken of incompleetheid direct schriftelijk gemeld kunnen worden aan Het Kappershuis (binnen de 7 dagen), alvorens deze worden teruggestuurd. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Het Kappershuis zal, volgens eigen bepaling, het product kosteloos vervangen of een schriftelijke regeling treffen betreffende schadevergoeding. Deze is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de aankoop. De fabrieksgarantie wordt gewaarborgd daar de levering voldoet aan de eisen van levensduur, bruikbaarheid en betrouwbaarheid zoals deze door kopen en verkoper bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De garantietermijn van Het Kappershuis komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Garantie is niet van toepassing wanneer bijvoorbeeld de koper het product zelf bewerkt of door derden laat bewerken of het product aan ongewone omstandigheden wordt blootgesteld. Deze opsomming is niet-limitatief. 

Artikel 9: Aanbiedingen 

Het Kappershuis behoudt zich het recht voor de aanbieding te herroepen of ervan af te wijken. De termijn hiervoor bedraagt 3 werkdagen. Iedere aanbieding is vrijblijvend tenzij anders vermeld. Een aanbieding van eender welke vorm is pas geldig en kent enige verbintenis indien deze schriftelijk is bevestigd. Bijgevolg zijn deze niet vanzelfsprekend van toepassing voor nabestellingen. Andere afspraken zijn pas bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties

Iedere afbeelding zoals foto's maar ook specificaties van artikelen op de webshop Het Kappershuis zijn slechts een indicatie, bijgevolg zijn deze maar een benadering van de realiteit en kunnen deze nooit een aanleiding zijn tot aanspraak op schadevergoeding.​

Artikel 11: Overmacht

Het Kappershuis behoudt zich het recht niet te kunnen worden aansprakelijk gesteld indien een overeenkomst niet wordt nagekomen door overmacht. Het Kappershuis is op dat moment in de mogelijkheid zich te ontdoen van de overeenkomst, zonder enige schadevergoeding hiervoor. De koper dient de aankoop te aanschouwen als een afzonderlijke aankoop indien Het Kappershuis reeds gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen bij het intreden van overmacht. Overmacht kan iedere omstandigheid zijn welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Verschillende vormen van storingen zoals internetstoring, storing m.b.t. technologie, etc. kunnen dergelijke omstandigheden zijn. Uiteraard horen vertragingen of fouten bij de toeleveranciers daar ook bij. Deze voorbeelden dekken niet de volledige lijst en is bijgevolg niet-limitatief.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Het Kappershuis adviseert de koper steeds de gebruiksaanwijzing van het product telkens zorgvuldig in acht te nemen en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven hiervan. 

Het niet opdagen op een gemaakte afspraak is een boete van €50. 

 

Artikel 13: Voorbehoud van Eigendom

 

De verkochte producten eigendom van Het Kappershuis blijven bij Het Kappershuis zolang de koper de verbintenissen ten gevolge van de overeenkomst niet heeft voldaan. Iedere aankoop dient vooruitbetaald te worden. De producten geleverd door Het Kappershuis mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De koper heeft niet het recht de onder het voorbehoud van eigendom vallende producten, te bezwaren of verpanden. De koper verbindt zich ertoe Het Kappershuis op de hoogte te brengen indien derden beslag leggen op de onder het voorbehoud van eigendom vallende producten. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Het Kappershuis of een door Het Kappershuis aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Het Kappershuis haar/zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

bottom of page